เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ






 ชื่อเอกสาร : ประกาศตกลงจ้างปรับปรุงต่อเติมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2   [ 15 สิงหาคม 2559 ]
รายละเอียดเอกสาร
  



ย้อนกลับ