ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงทีประกาศ : เรื่องกำหนดมาครการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2563

????ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
เรื่อง กำหนดการมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2563 ⚠️กำหนดให้ "งดเผา" ในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 30 เมษายน 2563 ⚠️
-----------------------
????????หากผู้ใดกระทำการเผาในที่โล่งทุกชนิด
????ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 34 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
????ตาม พรบ.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
????????จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


 
17 กุมภาพันธ์ 2563