เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการแผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

แผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง


 
19 มิถุนายน 2561