เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการประกาศ เรื่องเผยแพร่กา่รจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2562

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง เผยแพร่กา่รจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2562

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561

นายนิพันธ์ อิ่นแก้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง


 
25 ตุลาคม 2561