เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  หรือข้าราชการประเภทอื่น  เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง  จำนวน  4  ตำแหน่ง 4  อัตรา ดังต่อไป

  1. นิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ     จำนวน 1  อัตรา
  2. นักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ     จำนวน 1  อัตรา
  3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน     จำนวน 1  อัตรา
  4. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน  1  อัตรา

 
17 กรกฎาคม 2561