ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงทีจดหมายข่าว
ประจำเดือนมีนาคม 2563
**************************
ประมวลภาพผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาค พ.ศ. 2563

31 มีนาคม 2563

คำสั่งอำเภอแม่วาง

ที่ 376 / 2562

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบล

สั่ง ณ วันที่.........พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

24 กุมภาพันธ์ 2563

????ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
เรื่อง กำหนดการมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2563 ⚠️กำหนดให้ "งดเผา" ในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 30 เมษายน 2563 ⚠️
-----------------------
????????หากผู้ใดกระทำการเผาในที่โล่งทุกชนิด
????ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 34 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
????ตาม พรบ.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
????????จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

17 กุมภาพันธ์ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ขอประชาสัมพันธ์ "เรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง "เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง โดยจะดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

28 มกราคม 2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง เผยแพร่กา่รจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2562

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561

นายนิพันธ์ อิ่นแก้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

25 ตุลาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  หรือข้าราชการประเภทอื่น  เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง  จำนวน  4  ตำแหน่ง 4  อัตรา ดังต่อไป

  1. นิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ     จำนวน 1  อัตรา
  2. นักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ     จำนวน 1  อัตรา
  3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน     จำนวน 1  อัตรา
  4. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน  1  อัตรา
17 กรกฎาคม 2561

แผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

19 มิถุนายน 2561

17 มกราคม 2561

17 มกราคม 2561

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2561

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

02 มกราคม 2561

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทองถือปฏิบัติ
รายละเอียดปรากฎตามประกาศนี้
22 มีนาคม 2560


31 มกราคม 2560

18 พฤศจิกายน 2559

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ได้จัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 12  กรกฎาคม 2559 จำนวน 8 วัด คือ วัดศรีบุญเรือง วัดดอนปิน วัดแสนคันธา วัดศรีชุม วัดศรีทรายมูล วัดมหาวัน วัดจันทร์เกษม และวัดสารภี จึงขอเชิญชวนคณะศรัทธาแลประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาพร้อมกับผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมกิจกรรม
12 กรกฎาคม 2559

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งรวงทอง
ในวันอังคารที่ 5 กรกฏาคม 2559 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
01 กรกฎาคม 2559

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (17 รายการ)