เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง เผยแพร่กา่รจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2562

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561

นายนิพันธ์ อิ่นแก้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

25 ตุลาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  หรือข้าราชการประเภทอื่น  เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง  จำนวน  4  ตำแหน่ง 4  อัตรา ดังต่อไป

  1. นิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ     จำนวน 1  อัตรา
  2. นักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ     จำนวน 1  อัตรา
  3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน     จำนวน 1  อัตรา
  4. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน  1  อัตรา
17 กรกฎาคม 2561

แผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

19 มิถุนายน 2561

17 มกราคม 2561

17 มกราคม 2561

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2561

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

02 มกราคม 2561

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทองถือปฏิบัติ
รายละเอียดปรากฎตามประกาศนี้
22 มีนาคม 2560


31 มกราคม 2560

18 พฤศจิกายน 2559

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ได้จัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 12  กรกฎาคม 2559 จำนวน 8 วัด คือ วัดศรีบุญเรือง วัดดอนปิน วัดแสนคันธา วัดศรีชุม วัดศรีทรายมูล วัดมหาวัน วัดจันทร์เกษม และวัดสารภี จึงขอเชิญชวนคณะศรัทธาแลประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาพร้อมกับผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมกิจกรรม
12 กรกฎาคม 2559

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งรวงทอง
ในวันอังคารที่ 5 กรกฏาคม 2559 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
01 กรกฎาคม 2559


17 มิถุนายน 2559

11 มกราคม 2559

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (13 รายการ)