ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงทีประกาศ : เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563

07 สิงหาคม 2563

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง บุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
------------------------------------------------------------------------
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยกำหนดวันสมัครระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2563 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รายละเอียดปรากฎตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
------------------------------------------------------------------------
กำหนดสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563
เวลา 10.00 - 12.00 น.
สถานที่สอบ : ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
05 สิงหาคม 2563

ประกาศ : เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th
03 สิงหาคม 2563

จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

จดหมายข่าว
ประจำเดือนมีนาคม 2563
**************************
ประมวลภาพผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาค พ.ศ. 2563

31 มีนาคม 2563

เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

คำสั่งอำเภอแม่วาง

ที่ 376 / 2562

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบล

สั่ง ณ วันที่.........พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

24 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศ : เรื่องกำหนดมาครการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

????ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
เรื่อง กำหนดการมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2563 ⚠️กำหนดให้ "งดเผา" ในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 30 เมษายน 2563 ⚠️
-----------------------
????????หากผู้ใดกระทำการเผาในที่โล่งทุกชนิด
????ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 34 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
????ตาม พรบ.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
????????จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

17 กุมภาพันธ์ 2563

การรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ขอประชาสัมพันธ์ "เรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง "เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง โดยจะดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

28 มกราคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ได้สนับสนุนมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวร่างกาย และได้ขอความอนุเคราะห์รถเข็น  เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์จากความยากลำบากของผู้พิการ,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th
01 กรกฎาคม 2562

ตัวแทนผู้พิการตำบลทุ่งรวงทอง  เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูเพื่อนคนพิการโดยคนพิการแนวคิดมิตรบำบัด  โดยชมรมโกบอลแคมปัสเชียงใหม่  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th
05 กุมภาพันธ์ 2562

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th
05 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศ : เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th
26 มกราคม 2562

ประกาศ เรื่องเผยแพร่กา่รจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2562,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง เผยแพร่กา่รจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2562

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561

นายนิพันธ์ อิ่นแก้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

25 ตุลาคม 2561

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  หรือข้าราชการประเภทอื่น  เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง  จำนวน  4  ตำแหน่ง 4  อัตรา ดังต่อไป

  1. นิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ     จำนวน 1  อัตรา
  2. นักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ     จำนวน 1  อัตรา
  3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน     จำนวน 1  อัตรา
  4. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน  1  อัตรา
17 กรกฎาคม 2561

แผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th

แผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

19 มิถุนายน 2561

ประชาสัมพันธ์การรับยื่นแบบเสียภาษีประจำปี 2561,องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง,www.trt.go.th
17 มกราคม 2561

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (24 รายการ)