เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการอำนาจหน้าที่ สำนักปลัด


  นายมนตรี คำสอน
  หัวหน้าสำนักปลัด
  • งานบริหารทั่วไป


   น.ส.ธัญญลักษณ์ สายอุดม
   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
   • งานบริหารทั่วไป
  • งานวางแผนสถิติและวิชาการ


   นายไกรศร จอมทรักษ์
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   • งานวางแผนสถิติและวิชาการ
  • งานธุรการ


   น.ส.จารุวรรณ์ กันทารักษ์
   เจ้าพนักงานธุการ
   • งานธุรการ
  • พนักงานจ้างทั่วไป


   นายพงษ์เดช เต๋วิยะ
   พนักงานจ้างทั่วไป


   น.ส.วารุณี กาใจ
   พนักงานจ้างทั่วไป


   น.ส.อัญชลี หล้าอี่
   พนักงานจ้างทั่วไป

  อำนาจหน้าที่ สำนักปลัด