เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการอำนาจหน้าที่ สสส.


  นายนิพันธ์ อิ่นแก้ว
  หัวหน้าโครงการ


  นายมนตรี คำสอน
  ผู้จัดการโครงการ
  • วิชาการโครงการ
   • วิชาการโครงการ
  • การเงินและบัญชี


   นางอำพรรณ์ ภู่พิทักษ์พงศ์
   หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีโครงการ
   • การเงินและบัญชี
  • วิชาการ


   นางสาวกมลชนก อินวรรณ์
   พนักงานจ้างเหมาบริการ สสส.
   • วิชาการ

อำนาจหน้าที่ สสส.