เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการอำนาจหน้าที่ กองการศึกษา


  นายศราวุฒิ มหาโพธิ์
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  • งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และกิจการของโรงเรียน


   นางพรพรรณ แก้วนันตา
   ครูผู้ดูแลเด็ก


   น.ส.ศรีนวล ปัญญาใจ
   ผช.ครูดูแลเด็ก


   น.ส.อุไร ไชยยา
   ผช.ครูดูแลเด็ก


   น.ส.สนธยา ใจเป็ง
   พนักงานจ้างทั่วไป
   • งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และกิจการของโรงเรียน

อำนาจหน้าที่ กองการศึกษา