เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการอำนาจหน้าที่ กองช่าง


  นายนิวัติ สุขดี
  ผู้อำนายการกองช่าง
  • งานบริหารงานช่าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร


   นายธวัช แก้วคำมี
   นายช่างโยธาชำนาญงาน


   น.ส.วรวลัญช์ พรหมเทพ
   ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ


   น.ส.นาตยา สุวรรณ
   พนักงานจ้างทั่วไป


   นายจตุภัทร อินทนนท์
   พนักงานจ้างเหมา
   • งานบริหารงานช่าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร

อำนาจหน้าที่ กองช่าง