เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการอำนาจหน้าที่ กองคลัง


  นางอำพรรณ์ ภู่พิทักษ์พงศ์
  ผู้อำนวยการกองคลัง
  • งานการเงินและบัญชี
   • งานการเงินและบัญชี
  • งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
   • งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
  • งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
   • งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

อำนาจหน้าที่ กองคลัง