เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ
นายนิพันธ์ อิ่นแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง


นายอินตา ไชยมูล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
นายอินสอน หลุยจำวัน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง


นางสาวพัชรักษ์ เจริญอัษฐพร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง