เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการมอบชุดกันหนาว และเสื้อยืดให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
คุณพุทธินันท์ บัวแก้ว เจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ ได้มอบชุดกันหนาว และเสื้อยืดให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

 
18 มิถุนายน 2559