เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ

ลำดับรายการวันที่
1ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลทุ่งรววทอง2 มิ.ย. 2560
2แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นขึ้นเงินเดือน1 พ.ย. 2559
3แบบประเมินพนักงานจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 พ.ย. 2559
4รายงานการควบคุมและตรวจสอบบภายใน25 ต.ค. 2559
5รายงานรายจ่ายจริงตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.25595 ต.ค. 2559
6ประมาการรายจ่ายตามข้อบัญงบประมาณ พ.ศ.25601 ต.ค. 2559
7คู่มือการใช้โปรแกรมวินโดว์ 71 ต.ค. 2559
8มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง30 ก.ย. 2559
9ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง26 ส.ค. 2559
10ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง1 ส.ค. 2559
11แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 255929 ก.ค. 2559
12แบบประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่น1 เม.ย. 2559
13องค์ความรู้ "การมีหัวใจบริการ"19 พ.ย. 2558
14ประมาณการรายจ่ายตามข้อบัญัติงบประมาณ ปีพ.ศ.25595 ต.ค. 2558
15หลักธรรมาภิบาล1 ต.ค. 2558

1