ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

ลำดับรายการวันที่
1ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ.256230 ก.ค. 2562
2เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร อบต.ทุ่งรวงทอง23 ก.ค. 2562
3เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร อบต.ทุ่งรวงทอง9 เม.ย. 2562
4เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร อบต.ทุ่งรวงทอง3 ม.ค. 2562
5เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร อบต.ทุ่งรวงทอง5 ต.ค. 2561
6ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลทุ่งรววทอง2 มิ.ย. 2560
7แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นขึ้นเงินเดือน1 พ.ย. 2559
8แบบประเมินพนักงานจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 พ.ย. 2559
9รายงานการควบคุมและตรวจสอบบภายใน25 ต.ค. 2559
10รายงานรายจ่ายจริงตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.25595 ต.ค. 2559
11ประมาการรายจ่ายตามข้อบัญงบประมาณ พ.ศ.25601 ต.ค. 2559
12คู่มือการใช้โปรแกรมวินโดว์ 71 ต.ค. 2559
13มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง30 ก.ย. 2559
14ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง26 ส.ค. 2559
15ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง1 ส.ค. 2559
16แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 255929 ก.ค. 2559
17แบบประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่น1 เม.ย. 2559
18องค์ความรู้ "การมีหัวใจบริการ"19 พ.ย. 2558
19ประมาณการรายจ่ายตามข้อบัญัติงบประมาณ ปีพ.ศ.25595 ต.ค. 2558
20หลักธรรมาภิบาล1 ต.ค. 2558

1