เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ

ลำดับรายการวันที่
1สัญญา เลขที่ 2/2561 ลานกีฬา18 ม.ค. 2561
2บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โครงการก่อสร้างประปา ม.44 พ.ค. 2559
3บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โครงการก่อสร้างประปา ม.34 พ.ค. 2559
4สัญญาโครงการก่อสร้างประปา ม.428 ธ.ค. 2558
5สัญญาโครงการก่อสร้างประปา ม.328 ธ.ค. 2558

1