เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ

ลำดับรายการวันที่
1หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ8 พ.ย. 2562
2หนังสือมอบอำนาจโอนเงินเข้าบัญชี ของผู้รับมอบอำนาจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ป่วยภูมิกันบกพร่อง8 พ.ย. 2562
3หนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง8 พ.ย. 2562
4แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ8 พ.ย. 2562
5แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ8 พ.ย. 2562
6ใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอด14 มิ.ย. 2561
7ใบลาพักผ่อน14 มิ.ย. 2561
8แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)28 มิ.ย. 2559
9แบบคำขอต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ อภ.3)28 มิ.ย. 2559
10แบบคำขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ อภ.1)28 มิ.ย. 2559
11แบบมอบอำนาจ (แบบ ทพ.)28 มิ.ย. 2559
12คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)28 มิ.ย. 2559
13แบบฟอร์มแจ้งยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน28 มิ.ย. 2559
14จำนวนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งรวงทอง28 มิ.ย. 2559

1