เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ

ลำดับรายการวันที่
1แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)28 มิ.ย. 2559
2แบบคำขอต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ อภ.3)28 มิ.ย. 2559
3แบบคำขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ อภ.1)28 มิ.ย. 2559
4แบบมอบอำนาจ (แบบ ทพ.)28 มิ.ย. 2559
5คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)28 มิ.ย. 2559
6แบบฟอร์มแจ้งยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน28 มิ.ย. 2559
7จำนวนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งรวงทอง28 มิ.ย. 2559

1