ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

ลำดับรายการวันที่
1การรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง28 ม.ค. 2563
2หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ8 พ.ย. 2562
3หนังสือมอบอำนาจโอนเงินเข้าบัญชี ของผู้รับมอบอำนาจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ป่วยภูมิกันบกพร่อง8 พ.ย. 2562
4หนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง8 พ.ย. 2562
5แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ8 พ.ย. 2562
6แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ8 พ.ย. 2562
7ใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอด14 มิ.ย. 2561
8ใบลาพักผ่อน14 มิ.ย. 2561
9แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)28 มิ.ย. 2559
10แบบคำขอต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ อภ.3)28 มิ.ย. 2559
11แบบคำขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ อภ.1)28 มิ.ย. 2559
12แบบมอบอำนาจ (แบบ ทพ.)28 มิ.ย. 2559
13คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)28 มิ.ย. 2559
14แบบฟอร์มแจ้งยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน28 มิ.ย. 2559
15จำนวนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งรวงทอง28 มิ.ย. 2559

1