เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ

ลำดับรายการวันที่
1งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 255911 ก.ค. 2559
2งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 255910 มิ.ย. 2559
3งบการเงินประจำเดือน เมษายน 255916 พ.ค. 2559
4งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 255911 เม.ย. 2559
5งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 255911 มี.ค. 2559
6งบการเงินประจำเดือน มกราคม 255912 ก.พ. 2559
7งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 255811 ม.ค. 2559
8งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 255814 ธ.ค. 2558
9งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 25586 พ.ย. 2558

1