เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256218 มิ.ย. 2562
2รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256229 เม.ย. 2562
3รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256223 เม.ย. 2562
4ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ประจำปี พ.ศ. 256219 ก.พ. 2562
5รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 15 ก.พ. 2562
6รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 27 ธ.ค. 2561
7รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 30 ส.ค. 2561
8รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256127 ส.ค. 2561
9รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2561
10รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25611 พ.ค. 2561
11กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.256120 ก.พ. 2561

1