เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อาคาร ศพอส.)26 ม.ค. 2561
2แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 111 ม.ค. 2561
3ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงผิวจราจร)18 ธ.ค. 2560
4ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ลานกีฬา)6 ธ.ค. 2560
5แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256116 พ.ย. 2560
6แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 256111 ต.ค. 2560
7แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 410 ต.ค. 2560
8แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 314 ก.ค. 2560
9แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 224 เม.ย. 2560
10แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 118 ม.ค. 2560
11แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256021 ต.ค. 2559
12แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256021 ต.ค. 2559
13แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 255915 ต.ค. 2558
14แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 255915 ต.ค. 2558

1