ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

ลำดับรายการวันที่
1รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 256230 ก.ย. 2563
2จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม 256331 มี.ค. 2563
3รายงานผลการดำเนินงานโครงการด้านสาธารณสุข30 ก.ย. 2562
4รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ประจำปี พ.ศ. 256230 ก.ย. 2562
5 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25622 ก.ย. 2562
6รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง20 ส.ค. 2562
7แบบประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง1 ส.ค. 2562
8หลักฐานการรายงานผลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์30 ก.ค. 2562
9ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรม30 ก.ค. 2562
10ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของอบต.ทุ่งรวงทอง7 ก.ค. 2562
11รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง8 พ.ค. 2562
12รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256310 เม.ย. 2562
13รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25625 เม.ย. 2562
14รายงานคณะัทำงานทบทวนและปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง7 ม.ค. 2562
15ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 25622 ม.ค. 2562
16รายงานการติดตามและประเมินผลพัฒนา อบต.ทุ่งรวงทอง ประจำปีงบประมาณ 255930 ธ.ค. 2559

1