เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง8 พ.ค. 2562
2รายงานการติดตามและประเมินผลพัฒนา อบต.ทุ่งรวงทอง ประจำปีงบประมาณ 255930 ธ.ค. 2559

1