ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 1.วิสัยทัศน์

“พัฒนาเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิตที่ดี  คนมีการศึกษา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  คุณธรรมนำคน ประชาชนมีส่วนร่วม”

 

2.ยุทธศาสตร์

         ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

         ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

         ยุทธศาสตร์การดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด

         ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

         ยุทธศาสตร์การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ

 

3.เป้าประสงค์

               ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

                               เป้าประสงค์:  มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคที่ไดได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ลดรายจ่าย ขยายโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

               ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

               เป้าประสงค์: มีการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป การรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และทะนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม  การป้องกันแหละควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อในชุมชน การส่งเสริมดูแล สุขภาพอนามัยของประชาชน ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

               ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด

               เป้าประสงค์: การพัฒนา ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

               ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

               เป้าประสงค์ : มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับหมู่บ้านระดับตำบล

               ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ

               เป้าประสงค์: มีการสนับสนุนผู้นำชุมชนให้เป็นแกนนำที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล การบริการงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

              

 

4.ตัวชี้วัด

ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลทุ่งรวงทอง

                     หน่วยวัด : ร้อยละของระดับความสำเร็จของโครงการ / กิจกรรม

  

5.ค่าเป้าหมาย

        1.ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง ภาคเกษตรกรรมสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและมีการกระจาย

รายได้อย่างเหมาะสม มากกว่าร้อยละ 60

                  

  1. 2. หมู่บ้าน ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

จารีตประเพณีและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนมีการป้องกันแหละควบคุม โรคระบาดและโรคติดต่อในชุมชน การส่งเสริมดูแล สุขภาพอนามัยของประชาชน ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้มากกว่าร้อยละ 60

3.ชุมชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาในด้านการจัดการทรัพยากร-

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้มากกว่าร้อยละ 60

                    4.หมู่บ้านชุมชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ  

ทรัพย์สิน ผู้ค้าและผู้เสพสารเสพติดในระดับหมู่บ้านระดับตำบลลดลงมีค่าความปลอดภัยในพื้นที่ ได้มากกว่าร้อยละ 60

5.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทองมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาลและการ

จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้มากกว่าร้อยละ 75

   

6.กลยุทธ์

               ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

    กลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นให้มีอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนา น่าอยู่ น่าเที่ยว

    กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม

    กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นด้านความหลากหลายในการผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม แปรรูป

               ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

    กลยุทธ์ที่ 1  มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขบนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรม และการบูรณาการเครือข่าย และความเป็นเลิศทางการศึกษาและสาธารณสุข

กลยุทธ์ที่ 2 การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และสวัสดิการทางสังคม

               ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด

กลยุทธ์ที่ 1 มุ่งพัฒนาความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลยุทธ์ที่ 2 มุ่งเน้นการลดข้อขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ         ใช้พลังงาน

               ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

กลยุทธ์ที่ 1 มุ่งบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคง และส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือทุกภาคส่วน       เพื่อแก้ไขปัญหา

               ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการ 

ให้บริการ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาความสามารถบุคลากร มุ่งเน้นจริยธรรม ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความพร้อมในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ที่ 3 ผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ

กลยุทธ์ที่ 4 การบริหารองค์กรและงบประมาณ

      

7.จุดยืนทางยุทธศาสตร์

                       จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนำไป    สู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทองจึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ “เป็นตำบลที่มีเศรษฐกิจครัวเรือนที่ดี คุณภาพชีวิตของประชาชน  มีความเป็นอยู่ที่ดี  พัฒนาการศึกษาในทุกระดับให้เป็นเลิศ  มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน    ส่งเสริมการพัฒนาควบคู่กับการมีส่วนร่วมโดยเน้นคุณธรรมนำชีวิตสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

   

8.ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.

                 V

 

           เป้าประสงค์

                V

 

            ตัวชี้วัด

               V

 

        ค่าเป้าหมาย

            

             V

 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์