เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ
นายจตุรัฐชัย จินตนาสิทธิคุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง


นายมนตรี คำสอน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอำพรรณ์ ภู่พิทักษ์พงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายนิวัต สุขดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศราวุฒิ มหาโพธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา