ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที
นายประวรรณ์ ทิพย์ปกรณ์
ประธานสภา อบต.

นายสมศักดิ์ ตาสิงห์
รองประธานสภา อบต.

นายสนิท สุรินคำ
เลขานุการสภา อบต.

นายอิ่นแก้ว มูลปัญญา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นายณรงค์ มณีจักร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นายสงบ ยี่บัว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายอุทัย วงค์ษายะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นายจันทร์ทิพย์ ชัยศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นายสง่าชาติ ณะคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


นายชูชาติ คำหล้า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


นายเชิดศักดิ์ กิติปัญญา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นายนิกร ไหลมี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7


นายอินถา กันทารักษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8


นายณัฐพงศ์ภรณ์พิสิษฐ์ พรสวรรค์เมตตา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8