เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ
นายประวรรณ์ ทิพย์ปกรณ์
ประธานสภา อบต.

นายสมศักดิ์ ตาสิงห์
รองประธานสภา อบต.

นายสนิท สุรินคำ
เลขานุการสภา อบต.

นายอิ่นแก้ว มูลปัญญา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นายณรงค์ มณีจักร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นายสงบ ยี่บัว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายอุทัย วงค์ษายะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นายจันทร์ทิพย์ ชัยศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นายสง่าชาติ ณะคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


นายชูชาติ คำหล้า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


นายเชิดศักดิ์ กิติปัญญา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นายนิกร ไหลมี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7


นายอินถา กันทารักษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8


นายณัฐพงศ์ภรณ์พิสิษฐ์ พรสวรรค์เมตตา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8