เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการลงพื้นที่ติดตามและควบคุมการดำเนินงานของโครงการขุดลอกลำเหมืองเย็น หมู่ที่ 2 บ้านแสนคันธา หมู่ที่ 5 บ้านสารภี ถึงหมู่ที่ 8 บ้านดอนปิน

วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ได้ลงพื้นที่ติดตามและควบคุมการดำเนินงานของโครงการขุดลอกลำเหมืองเย็น หมู่ที่ 2 บ้านแสนคันธา หมู่ที่ 5 บ้านสารภี ถึงหมู่ที่ 8 บ้านดอนปิน ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัย)


 
18 ตุลาคม 2562