เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ทุ่งรวงทอง ทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ได้มอบหมายให้พนักงานสำรวจ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ทุ่งรวงทอง ทั้งหมด
------------------------
ตามแนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2562
------------------------
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของบ้าน ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร ให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้
1.สำเนาโฉนดที่ดิน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)
5.เอกสารซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของ
จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบและโปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยค่ะ....


 
18 ตุลาคม 2562