เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการโครงการคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ได้ดำเนินการจัดโครงการคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนไตรมิตรวิทยา เป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และได้รับเกียรติจาก จนท.พัฒนาชุมชน กศน.อ.แม่วาง และจิตอาสาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง เข้าร่วมเป็นวิทยากรฝึกสอน จัดขึ้นเมือวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา

 
21 มิถุนายน 2560