เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดากดารารัตน์)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม : จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ อบต.ทุ่งรวงทอง โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ จนท. พนง. ลูกจ้าง ส.อบต. กำนัน-ผญบ. รพ.สต.บ้านเตาไห อสม. อผส. ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และได้คุณศรีวรรณ์ กาวีผาบ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พช.อ.แม่วาง) และ คุณสำเนียง สุขรื่น (กศน.อ.แม่วาง) เป็นวิทยากรฝึกงาน

 
24 มิถุนายน 2560