เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สูงอายุต้องมีอายุ 59 ปีบริบูณ์ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งรวงทอง โทร.053-024198-9 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ


จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์บริษัท/ห้างร้านที่มีความประสงค์ขอยื่นเสนอราคาประกอบการพิจารณา 
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.120-01 ถนนสายหมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ธ.ค. 2560) 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ธ.ค. 2560) 
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ โดยวิธีตกลงราคา 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (14 พ.ย. 59) 
ประกาศตกลงจ้างปรับปรุงต่อเติมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 
ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนระบบประปา หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 กพ.61) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างราวกันตก หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กพ.61) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กพ.61) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. มีฝาปิด บริเวณโรงน้ำดื่ม ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กพ.61) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ไม่มีฝาปิด หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กพ.61) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างผนังกันดิน คสล. หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กพ.61) 
ราคากลาง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเปิดข้าง เทท้าย พร้อมติดตั้งกระเช้าสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 คัน 
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์ บันทุกเปิดข้าง เทท้าย พร้อมติดตั้งกระเช้าสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 คัน 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางบริเวณสวนนายมนัส หมู่ที่ 3 บ้านไร่หลวง (9 กพ.61) 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มีฝาปิด บริเวณหน้า อบต.ทุ่งรวงทอง ถึง โรงน้ำดื่ม หมู่ที่ 5 บ้านสารภี (9 กพ.61) 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่มีฝาปิด บริเวณบ้านนายดวงจันทร์ คำภีระ หมู่ที่ 1 บ้านกลาง (9 กพ.61) 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างราวกันตก พร้อมขยายไหล่ทาง บริเวณบ้านนายเดช แก้วแกมคำ หมู่ที่ 4 บ้านกู่ลายมือ (9 กพ.61) ศูนย์ดำรงธรรม    ข่าวสารอาเซียน    ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ    หล่งข้อมูลสินค้าโอทอป(OTOP)    facebook    คลังข่าวมหาดไทย    สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช