ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำประชาชนห้ามเผาขยะทุกชนิดในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน พร้อมนำร่องใช้ Application AirCMI เพื่อทราบสภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที


จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ : เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กพนังป้องกันตลิ่งพัง บริเวณหลังป่าช้า ถึงสวนนายสวัสดิ์ ศรีกันธา หมู่ที่ 2 บ้านแสนคันธา ปริมาณสูง 6 เมตร ยาว 160 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคินกรีตด้วยวิธี OVER LAY บ้านดอนปิน 
ประชาสัมพันธ์บริษัท/ห้างร้านที่มีความประสงค์ขอยื่นเสนอราคาประกอบการพิจารณา 
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Over Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.120-01 ถนนสายหมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ธ.ค. 2560) 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ธ.ค. 2560) 
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ โดยวิธีตกลงราคา 
ประกาศผล
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562) 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - มิถุนายน 2562) 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 - มีนาคม 2562) 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนระบบประปา หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 กพ.61) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างราวกันตก หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กพ.61) 
ราคากลาง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเปิดข้าง เทท้าย พร้อมติดตั้งกระเช้าสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 คัน 
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์ บันทุกเปิดข้าง เทท้าย พร้อมติดตั้งกระเช้าสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 คัน 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางบริเวณสวนนายมนัส หมู่ที่ 3 บ้านไร่หลวง (9 กพ.61) 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มีฝาปิด บริเวณหน้า อบต.ทุ่งรวงทอง ถึง โรงน้ำดื่ม หมู่ที่ 5 บ้านสารภี (9 กพ.61) 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่มีฝาปิด บริเวณบ้านนายดวงจันทร์ คำภีระ หมู่ที่ 1 บ้านกลาง (9 กพ.61) 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างราวกันตก พร้อมขยายไหล่ทาง บริเวณบ้านนายเดช แก้วแกมคำ หมู่ที่ 4 บ้านกู่ลายมือ (9 กพ.61) 

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ทุ่งรวงทอง ทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง ได้มอบหมายให้พนักงานสำรวจ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ทุ่งรวงทอง ทั้งหมด
------------------------
ตามแนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2562
------------------------
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของบ้าน ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร ให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้
1.สำเนาโฉนดที่ดิน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)
5.เอกสารซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของ
จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบและโปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยค่ะ....ศูนย์ดำรงธรรม    ข่าวสารอาเซียน    ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ    หล่งข้อมูลสินค้าโอทอป(OTOP)    facebook    คลังข่าวมหาดไทย    สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช