* ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงชาติไทย คู่กับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ตั้งแต่ 9 มิถุนายน 2559 ถึง 9 มิถุนายน 2560 และธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ตามสถานที่ของหน่วยงาน และบ้านเรือนตามความเหมาะสม *


จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศตกลงจ้างขุดลอกคลองตามพระราชดำริฯ จำนวน 7 แห่ง (25 พค. 59) 
ประกาศตกลงจ้างก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านแสนคันธา (25 พค. 59) 
ประกาศตกลงจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Over lay ถนนสายบ้านแสนคันธา - บ้านไร่หลวง (17 พค. 59) 
ประกาศตกลงจ้างก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ ครั้งที่ 2 (16 มีค.59) 
ประกาศตกลงจ้างก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ (7 มีค. 59) 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินไหล่ทาง คสล. ม.4 (3 มีค. 59) 
ประกาศผล
ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (25 กพ.59) 
ราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.3 ม.5 (3 มีค. 59) 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านแสนคันธา (25 พค.59) 
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองตามพระราชดำริฯ จำนวน 7 แห่ง (25 พค.59) 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแสนคันธา - บ้านไร่หลวง (13 พค. 59) 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ไม่มีไหล่ทาง) ซ.1 ม.8 (3 มีค. 59) 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางรระบายน้ำ คสล. ม.2 (3 มีค. 59) ศูนย์ดำรงธรรม    ข่าวสารอาเซียน    ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ    หล่งข้อมูลสินค้าโอทอป(OTOP)    facebook    คลังข่าวมหาดไทย    สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช